नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LRIMS) / भावी योजना

विभागको भावी योजना

१. चालु आ.व.को अन्त्य सम्ममा थप ३९ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइने,

२. Service Desk मा हुने कार्यहरु मध्ये तोकिएका केही कार्यहरु गर्नको लागि मालपोत नियमवाली (छेटौ शंसोधन)मा व्यवस्था भए बमोजिम भू–सेवा केन्द्रलाई अनुमति दिने तथा भू–सेवा केन्द्रलाई अनलाइन प्रणालीमा पहूँच प्रदान गर्न Remote Access Module (Service Center Operation Module) विकास गर्ने,

३. नेपाल लेखापढी तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई अनलाइन सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्ने,

४. मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने,

५. Service Desk को कार्यचाप घटाउन IT सँग सम्बन्धित विषय (जस्तै: B.E, B.Sc. IT, BIT, BIM, BCS, IE) लिई अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विधार्थीलाई इन्टर्नमा लिई Service Desk को कार्यमा लगाउने ।

 
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)